CZ EN FR DE PL

Polski trademarks.cz

Specjalistyczna kancelaria prawna Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři, która posiada w tej dziedzinie bogate doświadczenia, zarówno w Republice Czeskiej jak i Unii Europejskiej.
Nasze usługi świadczymy także w języku angielskim, niemieckim, francuskim, polskim i słowackim.

Klientom zagranicznym oferujemy następujące usługi:

ZNAKI TOWAROWE

 • ocena zasady protokołowania znaku towarowego, poradnictwo wyboru optymalnego brzmienia lub formy (wyraz, rysunek, kombinowany itp.)
 • klasyfikacja według Klasyfikacji nicejskiej dla towarów i usług
 • świadczenie usług informacyjnych
 • złożenie zgłoszenia znaku towarowego i korespondencja z Urzędem własności przemysłowej (Urząd patentowy w RP)  lub Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)
 • złożenie orzeczenia do sprzeciwu ;wobec rejestracji znaku towarowego
 • umowy licencyjne o korzystanie ze znaków towarowych i umowy o ich przeniesieniu
 • reprezentowanie w sporach wynikających ze znaków towarowych
 • składanie środka naprawczego wobec decyzji Urzędu własności przemysłowej 

WYNALAZKI - PATENTY

 • klasyfikacja wynalazku według Klasyfikacji lokarneńskiej dla wzorów przemysłowych
 • świadczenie usług informacyjnych
 • złożenie zgłoszenia wzoru przemysłowego i korespondencja z Urzędem własności przemysłowej
 • złożenie orzeczenia do sprzeciwu wobec rejestracji wzoru przemysłowego
 • zgłaszanie zmian w rejestrze wzorów przemysłowych (zmiany dotyczące personaliów czy adresu zgłaszającego czy właściciela, przeniesienia na innego właściciela itp.)
 • umowy licencyjne o korzystanie ze wzorów przemysłowych i umowy o ich przeniesieni
 • reprezentowanie w sporach wynikających ze wzorów przemysłowych
 • składanie środka naprawczego wobec decyzji Urzędu własności przemysłowej

DESIGN – WZORY PRZEMYSŁOWE 

 • klasyfikacja towaru według Klasyfikacji lokarneńskiej dla wzorów przemysłowych
 • świadczenie usług informacyjnych
 • złożenie zgłoszenia wzoru przemysłowego i korespondencja z Urzędem własności przemysłowej
 • złożenie orzeczenia do sprzeciwu przeciwko rejestracji wzoru przemysłowego
 • zgłaszanie zmian w rejestrze wzorów przemysłowych (zmiany w personaliach czy adresie zgłaszającego czy właściciela, przeniesienia na innego właściciela itp.)
 • umowy licencyjne o korzystanie ze wzorów przemysłowych i umowy o ich przeniesieniu
 • reprezentowanie w sporach wynikających ze wzorów przemysłowych
 • składanie środka naprawczego wobec decyzji Urzędu własności przemysłowej

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE  – WZORY UŻYTKOWE 

 • klasyfikacja według Międzynarodowej klasyfikacji dla wzorów użytkowych
 • świadczenie usług informacyjnych
 • złożenie zgłoszenia wzoru użytkowego i korespondencja z Urzędem własności przemysłowej
 • złożenie orzeczenia do sprzeciwu przeciwko rejestracji wzoru użytkowego
 • zgłaszanie zmian w rejestrze wzorów użytkowych (zmiany w personaliach czy adresie zgłaszającego czy właściciela, przeniesienia na innego właściciela itp.)
 • umowy licencyjne o korzystanie ze wzorów użytkowych i umowy o ich przeniesieniu
 • reprezentowanie w sporach wynikających ze wzorów użytkowych
 • składanie środka naprawczego wobec decyzji Urzędu własności przemysłowej

REJESTRACJA LEKARSTW, DODATKÓW DO POTRAW I DODATKÓW ŻYWIENIOWYCH

 • usługi poradnicze podczas wchodzenia na rynek w Republice Czeskiej i przy rejestracji lekarstw, dodatków do potraw i dodatków żywieniowych
 • reprezentowanie przed właściwymi urzędami państwowymi przy rejestracji lekarstw, dodatków do potraw i dodatków żywieniowych
 • reprezentowanie w sporach wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji  

ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMACYJNYCH

Cel świadczenia usług informacyjnych

 • ocena skuteczności rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych czy przemysłowych przed złożeniem zgłoszenia, z punktu spełnienia wszelkich prawnych wymogów
 • zgłoszenie potencjalnego konfliktu związanego ze starszym znakiem towarowym, wzorem użytkowym czy przemysłowym

Zawartość świadczenia usług informacyjnych

 • przeprowadza się u znaków towarowych słownych, graficznych i kombinowanych, a wzorów użytkowych czy przemysłowych
 • przeprowadza się w terminie do 5 dni
 • stwierdza się możliwość naruszenia prawa do znaku towarowego, wzoru użytkowego czy przemysłowego, identycznego czy podobnego i ocenia się ten potencjalny konflikt  w myśl poprzednich decyzji właściwego urzędu i jurysdykcji sądowej
 • ustanowienie końcowe zaleci rejestrację lub inne rozwiązanie

STAŁE ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMACYJNYCH

Cel świadczenia usług informacyjnych

 • odmowa późniejszej rejestracji konkurencyjnego oznaczenia, które ingeruje do Pana/Pani  praw do znaku ochronnego
 • odmowa późniejszej rejestracji konkurencyjnego wzoru przemysłowego czy użytkowego, który ingeruje do Pana/Pani praw do wzoru przemysłowego czy użytkowego

Zawartość świadczenia stałych usług informacyjnych

 • stały monitoring zgłoszeń znaków towarowych, wzorów przemysłowych czy użytkowych innych zgłaszających
 • przeprowadza się u znaków towarowych słownych, graficznych i kombinowanych, a wzorów przemysłowych czy użytkowych
 • przeprowadza się se co 2 miesięce, ewent. w krótszych odstępach czasu
 • w wypadku stwierdzenia naruszenia praw do znaku towarowego, wzoru przemysłowego czy użytkowego, jest opracowane zlecenie dalszego postępowania np. złożenie sprzeciwu

OCHRONA PRZY NARUSZANIU PRAW

Przykłady naruszenia praw do znaku towarowego lub innego prawa wyłącznego

 • złożenie zgłoszenia podobnego znaku towarowego przez innego zgłaszającego
 • wprowadzenie towarów czy usług na rynek z oznaczeniem podobnym do Pana/Pani znaku towarowego
 • złożenie zgłoszenia lub wprowadzenie towarów czy usług do Pana/Pani wzorów użytkowych i przemysłowych
 • czyn nieuczciwej konkurencji

Cel ochrony przy naruszeniu praw wyłącznych

 • odmowa naruszenia prawa do znaku towarowego, wzoru przemysłowego czy użytkowego i nieuczciwej konkurencji

Zawartość ochrony przy naruszeniu praw wyłącznych

 • złożenie sprzeciwu wobec konkurencyjnego znaku, wzoru przemysłowego czy użytkowego do właściwego urzędu
 • złożenie wniosku o unieważnienie konkurencyjnego znaku towarowego, wzoru przemysłowego czy użytkowego
 • złożenie wniosku na wydanie postępowania wstępnego
 • złożenie skargi na ochronę przeciw czynom nieuczciwej konkurencji i kompensację szkody

OPRACOWANIE SPRZECIWU WOBEC KONKURENCYJNEGO ZGŁOSZENIA

Cel sprzeciwu wobec konkurencyjnego zgłoszenia 

 • odmowa rejestracji znaku towarowego podobnego z Pana/Pani znakiem towarowym, nazwą firmy  lub innym oznaczeniem
 • w wypadku rejestracji podobnego znaku towarowego, można się domagać jego unieważnienia
 • odmowa rejestracji  wzoru przemysłowego czy użytkowego podobnego z Pana/Pani wzorem przemysłowym czy użytkowym

Zawartość usługi

 • wniosek postępowania prawnego wobec konkurencyjnej rejestracji
 • złożenie sprzeciwu wobec postępowania rejestracyjnego lub wniosku o unieważnienie znaku towarowego, wzoru przemysłowego czy użytkowego we właściwym urzędzie

UMOWY

Zawartość usługi

 • opracowanie umów o przeniesieniach praw do znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych
 • opracowanie umów licencyjnych o korzystanie ze znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych
 • opracowanie umów o dzieło na wykonanie autorskich dzieł (znaki towarowe, logotypy, slogany, wynalazki, wzory przemysłowe i użytkowe itp.)
 • opracowanie umów o pracę z pracownikami, którzy wykonują dzieła chronione prawami własności przemysłowej (znaki towarowe, logotypy, slogany, wynalazki, wzory przemysłowe czy użytkowe itp.)

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

Przykłady czynów nieuczciwej konkurencji

 • złożenie zgłoszenia podobnego znaku towarowego przez innego zgłaszającego
 • wprowadzenie towarów lub usług na rynek znaku podobnego do Pana/Pani znaku towarowego
 • złożenie zgłoszenia czy wprowadzenie towarów lub usług do Pana/Pani wzorów przemysłowych czy użytkowych
 • inne czyny nieuczciwej konkurencji

Prawa wobec nieuczciwej konkurencji

 • prawo do zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • prawo do usunięcia wadliwego stanu
 • prawo do kompensacji szkody
 • prawo do należytej satysfakcji finansowej
 • prawo do wydania rzeczy z nieuzasadnionego wzbogacenia

Zawartość usługi

 • ocena  czynu nieuczciwego konkurencyjnego podmiotu
 • wniosek postępowania prawnego wobec czynom nieuczciwej konkurencji
 • wezwanie do dowodzenia prawa (zwalczanie nieuczciwej konkurencji, nieuzasadnione wzbogacenie, kompensacja uszczerbku niemajątkowego) i reprezentowanie w postępowaniu sądowym
 • złożenie wniosku o wydanie zarządzenia wstępnego
 • złożenie skargi wobec wstrzymania czynów nieuczciwej konkurencji, usunięcia wadliwego stanu, kompensacji szkody, należytej satysfakcji pieniężnej i wydania rzeczy z nieuzasadnionego wzbogacenia

OCHRONA SOFTWARU I DOMEN

Zawartość usługi

 • opracowanie umów o ochronie softwaru
 • opracowanie umów pracy z pracownikami lub regulaminów pracy, ustalających ochronę softwaru
 • opracowanie umów o rozwijaniu softwaru na zamówienie
 • rozwiązania naruszenia praw do softwaru
 • rozwiązania problematyki domen i naruszenia praw do domeny
 • rozwiązania konfliktu znaków towarowych i domeny, cybersquatting (domain grabbing)
 • rozwiązania problematyki zawartości stron internetowych w związku z nieuczciwą konkurencją i naruszeniem praw własności umysłowej i przemysłowej

USŁUGI PRAWNE

Oferujemy ocenę prawną i opracowanie umów dotyczących prawa przemysłowego i ewentualne inne usługi prawne z dziedziny prawa handlowego, własności umysłowej, prawa technologii informacyjnej.

Bliższe informacje znajdą Państwo na stronach macierzystych kancelarii prawnej Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s. – www.lawyer.cz